Fakturační adresa Balasava 1251, 274 01 SLANÝ
Provozovna Beřovice 23, 273 71 ZLONICE
IČO 00550370
Kontaktujte nás
Telefon +420 312 522 436
Email info@deximslany.cz
Web www.deximslany.cz

Obchodní podmínky společnosti DEXIM, družstvo pro eshop

I. Základní ustanovení

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností DEXIM, družstvo a vymezují a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, provozovatel) a kupujícího (spotřebitel, odběratel). Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a bez výhrad je akceptuje.

Prodávajícím (dodavatelem) a provozovatelem je obchodní společnost DEXIM, družstvo se sídlem, Balasova 1251, 274 01 Slaný, IČ: 00550370 zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 368/4.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky, vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění.

II. Vymezení pojmů

Prodávajícím (dodavatelem) je obchodní společnost DEXIM, družstvo se sídlem, Balasova 1251, 274 01 Slaný, IČ: 00550370 zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 368/4. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. Prodávající (dodavatel) je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Odběratelem, nebo spotřebitelem internetového obchodu deximslany.cz je kupující.

Kupujícím (dále též jen „spotřebitel“) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující je odběratel.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí prostředky, s výjimkou písemného styku, provozované podnikatelem, k jehož předmětu činnosti náleží poskytování jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku, zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť (internet).

III. Uzavření smlouvy

V případě, kdy kupující je spotřebitelem, je za návrh kupní smlouvy považováno umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky deximslany.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel formálně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem.

Podmínkou platností elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující má možnost před odesláním objednávky zadané údaje zkontrolovat a případné chyby opravit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a to v případech, kdy se předmětné zboží přestalo vyrábět, dodávat nebo se zvýšila cena od dodavatele, výrobce, od něhož prodávající zboží odebírá. Pokud kupující již uhradil částečnou nebo celkovou sumu kupní ceny za zboží, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet (adresu) a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě uzavření kupní smlouvy při použití komunikace na dálku (internetový obchod) má spotřebitel v souladu s § 1820 a 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího (nejlépe písemnou formou) a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky a data nákupu. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel má taktéž nárok na vrácení částky, která mu byla fakturována jako dopravné či balné. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení do smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží.

Zboží doporučujeme vrátit prodávajícímu v původním obalu, nepoškozené, kompletní, nejevící známky používání. Zboží sice nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zašle zboží dodavateli zpět nebo je předá v provozovně prodávajícího na adrese: DEXIM, družstvo, Beřovice 23, 273 71 Zlonice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží ponese spotřebitel. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Platba za vrácené zboží bude spotřebiteli vrácena po obdržení vráceného zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 1837 obč. zák. od smluv:

• na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího (dodavatele),

• na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, alkoholických nápojů

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů,

• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele , ubytování, dopravy, stravování, o opravě nebo údržbě, provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, uzavírané na základě veřejné dražby.

Následně po splnění shora uvedených podmínek bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Zboží však nelze zaslat prodávajícímu zpět na dobírku.

Pozn. V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká.

V. Ochrana osobních údajů

Prodávající dodržuje při zpracování osobních údajů a dalších informací, které jsou mu kupujícími poskytnuty povinnosti a podmínky stanovené mu právním řádem České republiky, především zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Pokud kupující udělí prodávajícímu souhlas se zasíláním informačních emailů na adresu uvedenou kupujícím, je možno tento souhlas kdykoliv odvolat, a to požádáním prodávajícího o vyřazení emailové adresy z databáze pro zasílání informačních mailů.

VI. Zpětný odběr elektrospotřebičů

Obchodní společnost DEXIM, družstvo se sídlem, Balasova 1251, 27401 Slaný, je zařazena do kolektivního systému zpětného odběru elektroodpadů společnosti ELEKTROWIN a.s.. Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení a další podrobné informace je možné nalézt na webových stránkách výše uvedené organizace nebo můžete kontaktovat naší firmu (kontakt naleznete na našich stránkách www.deximslany.cz v sekci „Kontakt“.)

VII. Cena a platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.deximslany.cz společnosti DEXIM, družstvo jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen i bez předchozího ohlášení (např. v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží). Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z hodnoty nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Prodávající je oprávněn před dodáním zboží požadovat na kupujícím zálohu, a to ve výši max. 100 % ceny zboží.

Způsoby platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží.

Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy (poštovné, doběrečné apod.) ani cenu za instalaci zboží (odbornou montáž apod.).

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

VIII. Dodací podmínky

Snahou firmy DEXIM, družstvo je dodání zboží v co nejkratším možném termínu nebo dle požadavků zákazníka.

Doba dodání je počítána ode dne zaslání potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu do dne expedice a je závislá na druhu objednaného zboží od 48 hodin do 14 dní (ve výjimečných případech do 5 týdnů). Objednávky vystavené v pracovní dny po 14 hod. (v pátek po 12 hod.) nebo o víkendu či svátcích budou zpracovány následující pracovní den.

Zboží, je od nás zpravidla expedováno:

• skladem: do 48 hodin

• skladem u dodavatele: od 5 do 20 pracovních dnů

• individuálně zadávané výrobky do výroby nebo atypické výrobky: v rozmezí 2-5 týdnů.

Je-li zboží doručováno prostřednictvím přepravní služby je nutno k této lhůtě připočíst adekvátní dobu na doručení (zpravidla 24-48hodin).

Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně k okolnostem, je-li zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Místo dodání určuje kupující svojí volbou v objednávkovém formuláři.

Dopravu zboží zajišťuje prodávající na základě volby kupujícího v objednávkovém formuláři. Pokud kupující zvolil osobní odběr na provozovně prodávajícího, je povinen si tam zboží převzít.

Součástí dodávky není instalace (odborná montáž apod.) zboží, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Pokud však shledá závady, zejména porušenost obalů, menší počet balíků apod., doporučuje se kupujícímu zboží od přepravce nepřebírat a důvody nahlásit přepravci a neprodleně prodávajícímu. Pokud kupující přes shora uvedené závady zásilku převezme, je povinen případné závady nahlásit neprodleně přepravci a neprodleně prodávajícímu.

Doporučuje se, aby kupující zboží bezprostředně po jeho převzetí prohlédl.

Je-li smluvní stranou (kupujícím) nikoli spotřebitel, ale podnikatel nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího (odběratele) okamžikem převzetí kupujícím (nebo třetí osobu určenou kupujícím nebo přítomnou v místě určení) s přihlédnutím k povaze zboží. Jestliže kupující – podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

IX. Záruční podmínky a reklamační řád

Záruční podmínky a reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb. zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží a výrobky (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou (nestanoví-li občanský zákoník jinak) se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruční podmínky

Garantovaná záruční doba pro zákazníka (kupujícího), který je spotřebitel (při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) je záruční doba 24 měsíců.

Garantovaná záruční doba pro zákazníka (kupujícího), který není spotřebitel, je podnikatel (nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami) je záruční doba 12 měsíců. Delší záruční dobu je možné dohodnout s prodávajícím pouze individuálně a před uzavřením smlouvy.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou – na dodanou součástku).

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Spotřebitel má právo pří uplatnění záruky, jde-li o:

• vadu, kterou lze odstranit: aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu dané součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

• vadu, kterou není možno odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

• vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

• vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě vady, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu a neodborným zacházením s ním (použití v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci zboží).

Vyřízení reklamace

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou (záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním).

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu www.deximslany.cz a právním řádem platným v ČR.

Právo na odstranění vad zboží uplatní kupující u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však pro účely záručních oprav v záručním listě uveden odlišný podnikatel od prodávajícího, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

Jestliže kupující uplatňuje právo na záruční opravu u prodávajícího, doporučuje se tak učinit písemně v provozovně prodávajícího na adrese: DEXIM, družstvo, Beřovice 23, 273 71 Zlonice.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případech, kdy prodávající neobdržel veškeré potřebné podklady pro její vyřízení (nekompletní zboží, potřebné dokumenty apod.). Prodávající je povinen vyžádat doplnění podkladů od prodávajícího bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání potřebných podkladů kupujícím.

Zasílá-li kupující zboží prodávajícímu nebo autorizovanému servisnímu středisku, je ve vlastním zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečného chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství. Zásilku je nutné označit příslušnými symboly pro přepravu křehkého zboží.

Po řádném vyřízení reklamace vyzve prodávající (příslušné servisní středisko) kupujícího k převzetí opraveného zboží.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016.

Prodávající si vyhrazuje právo na možné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi bez výhrad souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto podmínky jsou zpracovány s nejlepším vědomím a svědomím, pokud by se však přesto případně vyskytly nejasnosti ohledně jejich obsahu a práv a povinností, které z nich vyplývají, nechť je o tom prodávající vhodným způsobem vyrozuměn, aby mohl poskytnout podrobnější informace.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 000 Praha 2).

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Fomulář ke stažení ZDE. Spotřebitel vyplní tento formulář a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy.

DEXIM SLANÝ - Prodej a servis chladicí, mrazicí a gastronomické technikywww.deximslany.cz